Rea!

3-pack BioTab klorfri rening av vattnet i badtunnor, spa & småpooler

Utgått. Säljs nu i 1-liters

BioTab klorfria reningskemikalie är en vattenrening speciellt anpassat för badtunnor, spa & pool. Den är luktfri & “innehåller inga miljöfarliga ämnen enligt boken BRA KEMVAL”, & kan till skillnad mot andra kemikalier tömmas ut i naturen.

>> NYHET Nu levererar vi BioTab i 1-liters flaskor se mer här>>

 

Läs mer

Slut i lager

Beskrivning

3-pack BioTab klorfri rening av vattnet i badtunnor, spa & småpooler

>> NYHET Nu levererar vi BioTab 1-liters flaskor se mer här>>

“BioTab klorfri rening” är en luktfri miljövänlig bakteriedödande kemikalie speciellt anpassat för badtunnor, spa & pool. Den är luktfri & “innehåller inga miljöfarliga ämnen enligt boken BRA KEMVAL”, & kan till skillnad mot andra kemikalier tömmas ut i naturen.

  •  

VARUINFORMATION / SÄKERHETSDATABLAD BIOTAB

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn: Klorfri Desinfektion av Badtunnor och Spabad
Produktkod: 32100
Leverantör: BioTab AB, Trädgårdsgatan 13-15, 93131 Skellefteå
Tel. +46 910-77 65 15, fax +46 910-77 65 41 I nödsituation ring för ytterligare information om produkten. +46 70-583 12 66

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Ämne:
• Väteperoxid, CAS-nr: 7722-84-1, Halt: 5-10, Farosymbol/R-fraser: O; Xn R8-22-36/38.
• Didecyldimetylammoniumklorid, CAS-nr: 7173-51-5, Halt: 5-10, Farosymbol/R-fraser: C; R-22,34          
                                          

3. FARLIGA EGENSKAPER: Irriterande.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:  Frisk luft.
Hudkontakt: Skölj huden med vatten.
Kontakt med ögon: Spola med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring: Drick mycket vatten. Om större mängder förtärts. Kontakta läkare. 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Ej brandfarligt.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Spola rent med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik stark upphettning.
Lagring:     Lagras skilt från oxidationsmedel. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Iakttag god yrkeshygien. Använd skyddsglasögon om risk för stänk föreligger.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAP

Löslighet: Fullständigt löslig i vatten.
Densitet:   Medeltäthet 900-1100g/l
pH:           10.4-10.7 ( konc 1 % )

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Undvik  kontakt med starka oxidationsmedel.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Risken för skador genom inandning är mycket liten på grund av den låga flyktigheten.
Stänk i ögonen kan ge sveda och rodnad.
Förtäring i större mängder kan ge diarre, huvudvärk, yrsel.

12. EKOTOXIKOLIGISK INFORMATION

LÅG GIFTIGHET FÖR VATTENORGANISMER. Tillgängliga miljödata tyder på att endast större lokala utsläpp kan utgöra en risk för förgiftning av vattenlevande organismer.
LÅG GIFTIGHET FÖR LANDLEVANDE DÄGGDJUR. Normal hantering och mindre utsläpp bedöms ej utgöra en skaderisk.
LÄTTNEDBRYTBART. Bryts ned relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorganismer.
BIOACKUMELERAS EJ i vattenmiljön. 

13. AVFALLSHANTERING

Produkten utgör ej miljöfarligt avfall enligt SFS 1985:841.
Rådfråga lokala myndigheter vi hantering av avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej klassificering .

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

KLASSIFICERING

Hälsofarlig kemisk produkt

Farobeteckning   Andreaskors Irriterande
Miljöfarlig kemisk produkt
Farobeteckning: EJ MÄRKNINGSPLIKTIG

Brandfarlig vara
Farobeteckning: EJ MÄRKNINGSPLIKTIG

16. ÖVRIG INFORMATION
Ingen